Pla de governança i dinamització turística

El Pla de Governança i Dinamització turística de la Ribera de Xúquer pretén:

  • Estructurar tota la oferta turística de la comarca per a la creació d’un producte turístic comarcal i sostenible que identifique la nostra comarca mostrant la seua singularitat i l’essència de la mateixa.

Per a dur a terme este objectiu van a dur–se a terme actuacions com:

  • Rehabilitar, adequar i adaptar els recursos existents per a que formen part del producte final.
  • estructurar , involucrar i impulsar l’associacionisme i la creació d’empreses turístiques.
  • Sensibilitzar a la població
  • Accions de comercialització

Tenint en compte la importància d’oferir el nostre producte en un estandar de qualitat en paral·lel es pretén realitzar formació par a dignificar i capacitar als professionals del turisme que és el capital humà que està en contacte en el turista.

Totes les accions que es duran a terme impulsaran i dinamitzaran el nostre territori amb la creació de noves ocupacions i llocs de treball directa i indirectament relacionades en este sector.

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ, ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA, LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I EL CONSORCI DE LA RIBERA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA RIBERA, EN L’EXERCICI 2023.

L’import total de les actuacions que comprenen el PDGT de l’exercici 2023 ascendeix a dos-cents deu mil euros (210.000 €), impostos inclosos.

El Consorci de la Ribera assumeix la realització de les actuacions del Pla que, una vegada executades, abonades i justificades en termini, seran finançades per les administracions signants d’aquest conveni, de la manera següent:

– Turisme Comunitat Valenciana contribueix amb una aportació màxima de setanta mil euros (70.000 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària del capítol VII, programa 341, subprograma 34122, línia S0778000.

– La Diputació de València contribueix amb una aportació màxima de setanta mil euros (70.000 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària del capítol IV, 240 43200 46300.

– El Consorci de la Ribera contribueix amb la quantitat de setanta mil euros (70.000 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents.

Ir al contenido